Deklaracja dostępności

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski

Prowadząca Informację Turystyczną zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szlakpiastowski.com.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2021 r.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 31.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

 

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 31.03.2021 r.

 

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji.
  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Organizacją Turystyczną Szlak Piastowski drogą mailową na adres: info@szlakpiastowski.com.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 61 428 41 00.

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski

ul. Chrobrego 40 – 41,

62-200 Gniezno

 

Do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski prowadzą 3 wejścia – wszystkie trzy znajdują się w budynku oznaczonym literą „A”

 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski znajduje się na poziomie 1, w budynku A. Można do niej dotrzeć zarówno od ul. Rzeźnickiej jak i od ul. Chrobrego.

 

Od ulicy Chrobrego jest jedno wejście. Budynek A posiada schody. Od nich z holu głównego należy kierować się w prawo na korytarz, i jeszcze raz w prawo do siedziby.

 

Od ulicy Rzeźnickiej są dwa wejścia:

- pierwsze – bezpośrednie do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski posiada schody wraz z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

- drugie wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od strony wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego – poziom 0, gdzie znajduje się winda. Windą można dotrzeć na poziom 1, z niej korytarzem prosto do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski. W pomieszczeniu znajduje się stolik przeznaczony i dostosowany do obsługi klienta na wózku inwalidzkim.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 1 – czyli na tym samym poziomie co Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski.

W budynku w którym znajduje się Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski, cała identyfikacja graficzna jest dostosowana do osób niewidomych i słabowidzących zgodnie z obowiązującymi normami ISO. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak miejsc parkingowych. Istnieje jednak możliwości po uprzednim poinformowaniu podjazdu autem pod drzwi budynku.

Deklaracja poprawy dostępności

W 2021 r. strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.