Organizacja

Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski"

Podstawą działania Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" jest ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku. (Dz.U. nr 62, poz. 689 z późn. zmian.) oraz ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. nr 20/90 poz.104 z późń. zmian.)

 

Organizację tworzą podmioty, wśród których są samorządy (Urząd Miejski w Gnieźnie, Gmina Niechanowo, Urząd Miejski Gminy Kłecko, Gmina Gniewkowo), podmioty komercyjne, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

 

Na czele organizacji stoi Zarząd z Przewodniczącym na czele.

 

Celem działalności Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" jest w szczególności:

 • kreowanie wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie
 • integracja gmin , powiatów i innych podmiotów działających w zakresie turystyki
 • zwiększanie liczby turystów odwiedzających region,
 • działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 • koordynacja wszelkich działań promocyjnych na obszarze działania członków stowarzyszenia
 • promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia
 • tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych,
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 • tworzenie i rozwijanie systemu informacji turystycznej na terenie działania stowarzyszenia.

Podstawowe zadania Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" to w szczególności:

 • promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą poprzez:
 • realizację akcji i kampanii promocyjnych regionu w zakresie obszaru działania stowarzyszenia
 • organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach i wystawach turystycznych;
 • organizowanie imprez promocyjnych;
 • publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych;
 • opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych
 • organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.
 • doskonalenie kadr turystycznych poprzez organizację seminariów, warsztatów i szkoleń,
 • tworzenie i prowadzenie systemu informacji turystycznej o regionie
 • tworzenie, rozwój i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości oferty turystycznej w regionie
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i około turystycznej regionu
 • realizacja programów i projektów turystycznych w oparciu o środki i fundusze krajowe i UE
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami działającymi w zakresie turystyki, w szczególności z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego oraz Polską Organizacją Turystyczną
 • podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych

Zarząd Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski"

Urszula Łomnicka - Prezes

Krzysztof Gronikowski - Wiceprezes

Maria Stachowiak - Skarbnik

Mariusz Wiśniewski - Sekretarz

Lidia Szarmach - Członek