Statut

Statut Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski"

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski", zwana dalej "Stowarzyszeniem"  jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
 2. Nazwa Stowarzyszenia: Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 

Siedzibą Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" jest miasto Gniezno.

 

§ 3

 

Terenem działania Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać także za granicą.

 

§ 4

 1. Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 2001, nr 79, poz.855 j.t. wraz z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 1999, nr 62, poz. 689 wraz z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski"  posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Zarząd używa pieczęci okrągłej ze znakiem graficznym stylizowanego orła i napisem: Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" Gniezno oraz pieczęci podłużnej z napisem: "Organizacja Turystyczna - Szlak Piastowski" - Zarząd: z podaniem aktualnego adresu siedziby oraz numeru NIP.
 2. Stowarzyszenie posługuje się skrótem OT "SzP" i zastrzeżonym znakiem graficznym.
 3. Nazwa - Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski", skrót - OT "SzP" i znak graficzny stanowią dobra osobiste Stowarzyszenia i mogą być używane przez jego władze, organy i członków oraz inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym profilu działalności.
 2. Stowarzyszenie może należeć do stowarzyszeń międzynarodowych odwołujących się w swoich programach do działalności na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz integracji środowisk związanych z turystyką i wymianą doświadczeń na zasadach członka zwyczajnego lub honorowego.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw może zatrudnić pracowników.
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia i inne osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu mają prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych podczas załatwiania spraw związanych z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym kosztów podróży i diet.

§ 8

 

Organizację Turystyczną "Szlak Piastowski" utworzono na czas nieograniczony.

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 9

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku Szlaku Piastowskiego i regionu w obrębie jego przebiegu jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, w kraju i za granicą,

 2. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Szlaku Piastowskiego oraz regionu w obrębie jego przebiegu,

 3. działanie na rzecz zwiększania liczby turystów odwiedzających Szlak Piastowski i region w obrębie jego przebiegu,

 4. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki dotyczącej terenu Szlaku Piastowskiego i regionu w obrębie jego przebiegu,

 5. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej Szlaku Piastowskiego i regionu w obrębie jego przebiegu,

 6. działanie na rzecz tworzenia systemu informacji turystycznej dotyczącej Szlaku Piastowskiego i regionu w obrębie jego przebiegu oraz włączenia go w krajowe zarządzanie systemem IT,

 7. podejmowanie działań promocyjnych dotyczących Szlaku Piastowskiego i regionu w obrębie jego przebiegu w kraju i za granicą,

 8. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w regionie Szlaku Piastowskiego,

 9. stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami gminnymi, regionalnymi i krajowymi,

 10. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz administracyjnych, organów samorządowych oraz innych instytucji i organizacji oraz współpraca z nimi,

 11. możliwość realizowania wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem,

 12. działanie na rzecz edukacji turystycznej oraz edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych formach zajęć,

 13. organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 14. działanie na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historii Szlaku Piastowskiego oraz regionu w obrębie jego przebiegu,

 15. wzbogacanie oferty kulturalno-rozrywkowej Szlaku Piastowskiego oraz regionu w obrębie jego przebiegu jako elementu wpływającego na ich atrakcyjność turystyczną,

 16. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym organizacja szkoleń dla kadr turystyki,

 17. wsparcie rozwoju szkolnictwa wyższego i praktycznego przygotowania zawodowego w dziedzinie turystyki,

 18. aktywizacja społeczno-zawodowa w zakresie turystyki,

 19. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zwiększanie dostępu oferty turystycznej i kulturalnej miasta i regionu dla osób niepełnosprawnych,

 20. promocja Szlaku Piastowskiego i regionu poprzez przedsięwzięcia w dziedzinie sportu, rekreacji i kultury,

 21. działanie na rzecz rozwoju turystyki, w tym rozwoju turystyki wodnej, zrównoważonej, ekoturystyki, turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej, etnicznej, alternatywnej, agroturystyki, turystyki wiejskiej, zdrowotnej, socjalnej, biznesowej, motywacyjnej, kongresowej, religijnej, kulturalnej,

 22. ochrona i promocja zdrowia przez turystykę,

 23. działalność na rzecz osób starszych w zakresie wypoczynku, rekreacji i turystyki,

 24. działalność wspierająca innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie turystyki,

 25. działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

 26. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w dziedzinie turystyki,

 27. działalność na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej,

 28. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,

 29. promocja i organizacja wolontariatu,

 30. działalność na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej.

§ 10

 

Podstawowe sposoby realizacji celów Stowarzyszenia to:

 1. integracja społeczności lokalnej, głównie samorządu lokalnego i branży turystycznej,

 2. tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych,

 3. promocja produktów i atrakcji turystycznych regionu, w szczególności produktów tworzonych i zarządzanych przez członków Stowarzyszenia,

 4. publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizowanie wystaw, zjazdów, imprez, spotkań, szkoleń o charakterze profesjonalnym jak i kulturalno-oświatowym oraz rekreacyjnym a także promocyjnym,

 5. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,

 6. organizacja i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc,

 7. inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych,

 8. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

 9. opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych i kulturalnych,

 10. współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą, oraz z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi,

 11. popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki,

 12. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług przewodnickich oraz sprzedaż pamiątek,

 13. podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych, a nie będących w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 11

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie wg. kodów PKD:

 

58.11.ZWydawanie książek
58.13.ZWydawanie gazet
58.13.ZWydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
58.19.ZDziałalność wydawnicza pozostała
47.61.ZSprzedaż detaliczna książek
47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów  piśmiennych
47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.32.ZZarządzanie nieruchomościami na zlecenie
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
63.99.ZDziałalność w zakresie oprogramowania, pozostała
63.11.ZPrzetwarzanie danych
85.59.BKształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
82.30.ADziałalność związana z organizacją targów i wystaw
74.20.ZDziałalność fotograficzna
94.99.ZDziałalność  pozostałych  organizacji  członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.04.ZDziałalność galerii i salonów wystawienniczych
90.04.Z.Działalność obiektów kulturalnych
93.29.ZDziałalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

 

§ 13

 

Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne (obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania) oraz osoby prawne, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie.

 

§ 14

 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

 

§ 15

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§ 16

 1. Przyjęcia osoby fizycznej w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej:
  - imię i nazwisko,
  - datę urodzenia,
  - miejsce zamieszkania,
  -oświadczenie o przystąpieniu i przestrzeganiu Statutu Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcia osoby prawnej w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej:
  - nazwę osoby prawnej,
  - imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej osobę prawną,
  - siedzibę,
  - oświadczenie o przystąpieniu oraz przestrzeganiu Statutu Stowarzyszenia.

 3. Przyjęcie osoby fizycznej w poczet członków wspierających odbywa się w sposób określony w ust. 1.

 4. Przyjęcie osoby prawnej w poczet członków wspierających odbywa się w sposób określony w ust. 2.

§ 17

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie deklaracji, o której mowa w § 16 ust. 1 i 2 oraz podjęcie uchwały o przyjęciu przez Zarząd. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu i uiszczeniu składki członkowskiej. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego.

 2. Członek wspierający, oprócz deklaracji zawierającej dane adresowe i identyfikacyjne, oświadczenie o przystąpieniu i przestrzeganiu postanowień Statutu Stowarzyszenia dotyczących jego działania oraz punktów dotyczących praw i obowiązków członków wspierających, określa również rodzaj i sposób wsparcia dla Stowarzyszenia uzgodniony z Zarządem.

§ 18

 

Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

§ 19

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a. uczestniczenia w Walnym  Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
  b. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  c. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
  d. udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  e. korzystania ze świadczeń, lokali i urządzeń Stowarzyszenia.

 2. Członek zwyczajny jest obowiązany:
  a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,
  b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  d. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  e. terminowo płacić składki członkowskie.

 3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego przy czym uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, nie posiada czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 20

 1. Członek wspierający ma prawo do:Członek wspierający ma prawo do:
  a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
  b. uczestniczenia we wszelkich pracach Stowarzyszenia,
  c. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający jest obowiązany:
  a. aktywnie popierać działalność statutową Stowarzyszenia,
  b. wspierać finansowo, rzeczowo lub merytorycznie Stowarzyszenie,
  c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegać jego Statutu.

§ 21

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. wystąpienia członka zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
  b. skreślenia członka z listy członków na mocy uchwały Zarządu,
  c. wykluczenia członka na mocy uchwały Zarządu,
  d. śmierci członka,
  e. rozwiązania osoby prawnej będącej członkiem.
  f. zaleganie z opłatą składek członkowskich powyżej 9 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, za który miały być zapłacone.

 2. Członek zwyczajny w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt a, d, e zostaje skreślony z listy członków przez Zarząd. Ponadto Zarząd ma prawo skreślić z listy członków zwyczajnych członka, jeśli:
  a. nie bierze udziału w realizowaniu zadań i celów Stowarzyszenia,
  b. zalega z opłatą składek członkowskich za okres powyżej 9 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zaległe składki powinny być uiszczone.

 3. Członek wspierający i honorowy może zostać skreślony przez Zarząd z listy członków na podstawie dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi  na piśmie.

 4. Członek zwyczajny, wspierający i honorowy, może zostać przez Zarząd wykluczony ze Stowarzyszenia lub zawieszony w prawach członka, jeżeli działa wbrew istotnym interesom Stowarzyszenia naruszając postanowienia Statutu bądź uchwały władz Stowarzyszenia, swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność Stowarzyszenia, naraża je na straty finansowe.

 5. Członek Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu może zostać zawieszony w prawach członka na okres 6 miesięcy.

 6. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia, wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka, członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Wniesione odwołanie obliguje do jego rozpatrzenia podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 4

Władze i organizacja Stowarzyszenia

 

§ 22

 1. Władzami Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" są:
  a. Walne Zebranie Członków,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.

 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.

 3. W razie powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji mogą one uzupełnić swój skład. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwały o kooptacji podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 23

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.

 

§ 24

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający będący osobami prawnymi uczestniczą w pracach Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.

 2. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1 może być wymieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

 3. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  a. odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  b. złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji,
  c. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  d. choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy i uniemożliwiającej pracę w Stowarzyszeniu.

Walne Zebranie Członków

 

§ 25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia (zwyczajni, wspierający i honorowi) oraz osoby zaproszone.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, natomiast Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 4 lata.

 4. Zarząd zawiadamia członków o mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków, jego terminie (pierwszym i drugim), miejscu i propozycji porządku obrad listami poleconymi, e-mailami lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przez terminem rozpoczęcia obrad.

 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie (quorum). W drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później, quorum o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obowiązuje. Wyjątek stanowią uchwały w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz odwołania władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody 2/3 zebranych.

 10. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni po upływie 1 roku od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez  Komisję Rewizyjną.

 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a. uchwalenie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia,
  b. ustalenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
  c. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  d. podejmowanie uchwał w sprawach finansowania przedsięwzięć zgodnych z programem Stowarzyszenia,
  e. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek i kredytów,
  f. ustalenie zasad zwrotu wydatków członkom organów Stowarzyszenia,
  g. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  h. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
  i. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
  j. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  k. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia,
  l. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
  m. podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  n. ustanawianie składek członkowskich i zatwierdzanie wysokości oraz zasad ich wnoszenia,
  o. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków niezastrzeżonych niniejszym Statutem lub stosownym regulaminem do kompetencji innego organu Stowarzyszenia.

 12. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie odwołania władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 13. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

 14. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się, w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 26

 

Zarząd jest organem Stowarzyszenia, który działa pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 Członków, w tym: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz lub Prezes, Skarbnik i Sekretarz przy 3 osobowym składzie Zarządu. O liczbie wybranych Członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków, muszą to być osoby, które nie  są skazane prawomocnym wyrokiem.

 3. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Zarząd spośród wybranych członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

 4. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 5. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  b. powołanie Biura Stowarzyszenia,
  c. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
  d. opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
  e. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  f. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu członków,
  g. prowadzenie listy członków,
  h. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie funduszami,
  i. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  j. tworzenie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności,
  k. powoływanie w miarę potrzeb Komisji do realizacji celów Stowarzyszenia oraz uchwalanie ich regulaminów,
  l. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  m. zatrudnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  n. nadzór nad wykonaniem woli darczyńców zgodnej ze Statutem,

 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. O posiedzeniu Zarządu należy zawiadomić pisemnie wszystkich jego członków co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie zawiera projekt porządku obrad. W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego członków, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością  głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 8. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

 9. Do ważności pism i dokumentów nierodzących skutków finansowych wymagana jest jednoosobowa reprezentacja Prezesa lub dwuosobowa reprezentacja Wiceprezesa i innego członka Zarządu.

 10. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagana jest dwuosobowa reprezentacja Prezesa lub Wiceprezesa wraz z innym członkiem Zarządu.

 11. W sprawach niecierpiących zwłoki, a niezastrzeżonych do właściwych władz statutowych, prezes może podejmować stosowne decyzje.

 12. Zarząd funkcjonuje w oparciu o opracowany przez siebie regulamin działania.

Komisja Rewizyjna

 

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia we wszystkich sferach jego działalności statutowej.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, muszą to być osoby, które nie są skazane  prawomocnym wyrokiem i niepowiązane z żaden sposób z członkami zarządu np. nie mogą być spokrewnione,

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny jej członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  a. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  b. przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  c. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
  d. prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw, a także korzystania z opinii i pomocy rzeczoznawców i biegłych,
  e. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 6. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez Przewodniczącego. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej należy zawiadomić wszystkich jej członków na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie zawiera projekt porządku obrad.

 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy pełnej akceptacji quorum w przypadku obecności dwóch członków Komisji lub zwykłą większością głosów przy quorum trzech członków Komisji.

 8. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin komisji.

Rozdział 5

Komisje i Sekcje

 

§ 28

 1. Dla wypełnienia swych zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe lub doraźne Komisje i Sekcje jako ogniwa działalności merytorycznej.

 2. Każda powołana Komisja i Sekcja pozostaje w ścisłej podległości w stosunku do władz Stowarzyszenia i ma za zadanie wspieranie Stowarzyszenia.

 3. Komisje powoływane są uchwałą Zarządu i mają za zadanie kierowanie jedną ze stałych dziedzin statutowej działalności Stowarzyszenia (Komisje Stałe) lub kierowanie realizacją określonego przedsięwzięcia (Komisje Doraźne). Przewodniczących Komisji powołuje i odwołuje Zarząd.

 4. Komisje działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

Rozdział 6

Biuro Stowarzyszenia

 

§ 29

 1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w celu administracyjno-technicznej obsługi Stowarzyszenia i realizacji jego zadań. Zadaniem Biura Stowarzyszenia jest także współpraca z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami placówkami krajowymi i zagranicznymi.

 2. Biurem Stowarzyszenia kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd.

 3. Kierownik działa jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd.

 4. Kierownikiem Biura Stowarzyszenia powinien być członek Stowarzyszenia.

 5. Pracownikami Biura Stowarzyszenia mogą być osoby będące członkami bądź nie będące członkami Stowarzyszenia.

§ 30

 

Regulamin pracy i zasad działania Biura Stowarzyszenia uchwala Zarząd.

 

Rozdział 7

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 31

 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz fundusze, zawierać umowy, przyjmować zapisy, spadki, darowizny, dotacje i subwencje oraz gospodarować całym majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi. 

 2. Majątek Stowarzyszenia pozostaje w dyspozycji Zarządu.

 3. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

 5. Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznacza w całości na działalność statutową i służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 32

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a.  składki członkowskie,

b. dochody z majątku własnego,

c. dotacje i subwencje,

d. darowizny, zapisy i spadki,

e. dochody z działalności statutowej,

f. dochody z działalności gospodarczej.

 

Rozdział 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 33

 

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie posiedzenia lub zwykłą większością  głosów niezależnie od ilości obecnych w drugim terminie.

 

§ 34

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków.

 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie posiedzenia (quorum). W razie braku quorum, w z góry określonym terminie może odbyć się posiedzenie następne, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 godzin, które może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów niezależnie od ilości obecnych.

 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na zwiększenie bazy turystycznej, lub określony cel społeczny orzeka Sąd.

 4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub osoby powołane uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 5. Koszty likwidacji, a w szczególności wynagrodzenia likwidatora bądź likwidatorów pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 6. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 35

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 roku (z późniejszymi zmianami).